§ 1 Indledning

1.1 Disse almindelige vilkår og betingelser for tekstforfattere fastlægger hvad der er gældende for alle tekstforfattere hos Alfabeto ApS (herefter Alfabeto). Undtagelser fra disse vilkår og betingelser kan være fastsat i individuelle aftaler, som til enhver tid vil have forrang overfor disse vilkår og betingelser. 

§ 2 Udbyder

2.1 Udbyder af platformen er:

Alfabeto ApS
Pakhusgården 54. 1. sal
5000 Odense C
CVR 37660884

§ 3 Tjenesten

3.1 Alfabeto er en online platform og applikation, der formidler kontakt mellem brugere og tekstforfattere, således at Alfabetos brugere kan få løst en tekstopgave.

3.2 Tekstforfatteren erkender og accepterer, at Alfabeto ikke tilbyder freelanceydelser eller fungerer som et konsulent-, rekruterings- og/eller vikarbureau, og at sådanne freelanceydelser tilbydes af uafhængige tredjekontrahenter som ikke er ansat af Alfabeto eller dets associerede selskaber. 

3.3 Formålet med Alfabetos tjeneste er at sikre at brugerne af platformen kan få udarbejdet en tekstopgave til den rette pris uden at skulle have en masse administrativt ekstraarbejde. Hvilken pris samt ydelse der skal leveres vælges af brugeren selv, og brugeren er selv ansvarlig for at få gennemført opgaven. Alfabeto er således ikke ansvarlig for samarbejdsvanskeligheder mv. mellem tekstforfatteren og brugeren. 

3.4 Tekstforfatteren skal, inden de får retten til at udfærdige tekstopgaver, have godkendt disse vilkår og betingelser. Tekstforfattere, som er blevet godkendt af Alfabeto, bliver herefter tillagt de rettigheder og forpligtelser som følger af disse vilkår og betingelser. Nærværende aftale regulerer adgang til og anvendelse af applikationer, websteder, indhold, produkter og tjenester som stilles til rådighed af Alfabeto. 

3.5 Alle tekstforfattere der ikke overholder de forpligtelser, der følger af disse betingelser, kan blive ekskluderet fra Alfabetos platform. Såfremt overtrædelsen også er en overtrædelse af straffeloven, vil Alfabeto straks politianmelde tekstforfatteren. 

3.6 Alfabetos platform gør det muligt for tekstforfatteren at sende en anmodning til brugeren, som herefter kan acceptere opgaven. Når tekstforfatteren har accepteret den pågældende opgave, sker der udveksling af oplysninger, herunder navne på både tekstforfatteren og brugeren. 

§ 4 Krav og oplysninger

4.1 En tekstforfatter som anvender Alfabetos platform, skal have sit eget CVR-nummer, og således er selvstændig erhvervsdrivende. Alfabeto skal i denne relation alene betragtes som enhver anden kunde, hvor tekstforfatteren indirekte betaler for at få adgang til tilgængelige opgaver. 

4.2 Tekstforfatteren skal være registreret hos Alfabeto, for at kunne få adgang til opgaverne. Ved registrering er tekstforfatteren forpligtet til at give følgende oplysninger: 

 • Navn, adresse og CVR-nummer
 • Bankkontooplysninger
 • Telefonnummer og e-mail
 • Kopi af eksamensbeviser

Derudover har tekstforfatteren ansvaret for at profilen på Alfabetos platform er fyldestgørende og opdateret, og må ikke indeholde krænkende eller falske informationer. Yderligere skal profilen fremstå med billede og teksten skal være i en tone der ikke er stødende. Alfabeto forbeholder sig retten til at gennemgå profiler for indhold som ikke kan tillades, hvorefter tekstforfatteren er forpligtet til at tilrette indholdet efter påbud fra Alfabeto. Såfremt påbuddet ikke overholdes, er Alfabeto berettiget til at nedlukke tekstforfatteren profil og opsige samarbejdet uden yderligere varsel.

4.3 Det er tekstforfatterens ansvar at holde Alfabeto opdateret om ændringer i oplysningerne som er nævnt i punkt 4.2. Det er tekstforfatteren ansvar at sørge for at at alle lovpligtige forsikringer f.eks. erhvervsforsikringer til enhver tid er tegnet og gældende. Tekstforfatteren forpligtes til at videregive forsikringsoplysninger hvis Alfabeto anmoder herom. 

4.4 Tekstforfatteren skal godkendes af Alfabeto inden tekstforfatteren kan påbegynde at anvende platformen. Når den godkendelse er sket, opretter Alfabeto en personlig konto til tekstforfatteren, som tekstforfatteren har adgang til med en personlig adgangskode. Tekstforfatteren skal være myndig for at kunne godkendes. Registreringen som tekstforfatter hos Alfabeto er personlig og Alfabeto tillader ikke at andre personer eller virksomheder end tekstforfatteren har adgang til platformen. 

4.5 Aftalen er en ikke-eksklusiv samarbejdsaftale mellem tekstforfatteren og Alfabeto, og tekstforfatteren kan derfor frit udføre andre tekstopgaver på de vilkår og i det omgang tekstforfatteren måtte ønske. Alfabeto skal ikke oplyses herom. Tekstforfatteren er aldrig forpligtet til at acceptere opgaver for brugerne, der er formidlet via Alfabeto. 

4.6 Når tekstforfatteren har registreret en konto på Alfabetos platform, og så længe der opretholdes en aktiv konto, accepterer tekstforfatteren at modtage e-mails om aktiviteter på platformen og om relevante informationer fra Alfabeto. Du kan framelde dig disse e-mails med undtagelse af informationer, der er kritiske for anvendelse af platformen. 

§ 5 Kontraktsforhold 

5.1 Ved at acceptere disse betingelser etableres et kontraktforhold mellem tekstforfatteren og Alfabeto. Disse betingelser erstatter udtrykkeligt tidligere aftaler eller ordninger der er indgået med alle tekstforfattere. Alfabeto kan øjeblikkeligt opsige kontraktforholdet med en tekstforfatter og ophøre med at yde tjenester, eller generelt ophøre med at tilbyde eller nægte dig adgang til platformen eller nogen bestanddel deraf på et hvilket som helst tidspunkt af enhver grund.

5.2 Alfabeto forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre betingelserne relateret til platformen. Sådanne ændringer vil træde i kraft på det tidspunkt, hvor disse bliver slået op på Alfabetos hjemmeside. Din fortsatte adgang til eller brug af platformen efter sådanne opslag udgør dit udtrykkelige samtykke til at være bundet af de ændrede betingelser. 

§ 6 Tekstopgaver

6.1 Alfabetos platform og applikation giver brugeren mulighed for at tilbyde en opgave til tekstforfatteren. Alfabeto indgår kontrakten med tekstforfatteren, og yder herefter en formidlende indsats for at bringe brugeren i kontakt med tekstforfatteren ved at sende brugerens anmodning til flere tekstforfattere. Udførelse af opgaven forudsætter, at tekstforfatteren har accepteret opgaven på platformen. 

6.2 Alfabeto kan formidle tekstopgaver til tekstforfatterne som én tekstopgave eller som flere tekstopgaver. Tekstforfatteren har efter eget skøn ret til at acceptere eller afvise en anmodning. Såfremt tekstforfatteren accepterer en anmodning, stiller Alfabeto sin platform til rådighed, hvor al fremtidig kommunikation udføres. Tekstforfatteren sørger for at udføre opgaven og aflevere til aftalt tid mv. 

6.3 Alfabeto foretager løbende kontrol af aktivitet og adfærd på platformen. Alfabeto påser gerne at tekstforfatterne er aktive på platformen hver dag, for at kunne servicere sine kunder på bedste vis. Såfremt Alfabeto konstaterer at en tekstforfatter har været inaktiv i en længere periode, forbeholder Alfabeto sig retten til at kontakte tekstforfatteren for at få afklaret denne inaktivitet.

6.4 Når opgaven er udført, giver tekstforfatteren besked til Alfabeto via platformen. Såfremt der er problemer med platformen, skal tekstforfatteren straks underrette Alfabeto herom, samt orientere Alfabeto at opgaven er fuldført.

6.5 Ved at tekstforfatterne accepterer opgaven og byder på en opgave, indestår tekstforfatteren for, at have de nødvendige kompetencer til at udføre opgaven. Har tekstforfatteren budt på en opgave, og vundet denne, skal tekstforfatteren derfor færdiggøre udarbejdelsen af opgaven. Såfremt en opgave ikke kan færdiggøres, skal tekstforfatteren straks give meddelelse til Alfabeto, samt hvad årsagen er. 

6.6 Alfabeto og tekstforfatteren accepterer at opgaven er underlagt bestemmelserne i disse betingelser. Skulle vilkår i opgaven stride imod bestemmelser i disse betingelser, vil disse betingelser have forrang.

6.7 Alfabeto er ikke part i aftalen. Uenigheder og tvister der opstår mellem tekstforfatteren og brugeren vedrørende opgaven skal således afgøres mellem tekstforfatteren og brugeren, og Alfabeto fraskriver sig ethvert ansvar i denne sammenhæng. 

§ 7 Forpligtelser

7.1 Tekstforfatteren er ansvarlig for at holde en god og ordentlig tone. Tekstforfatteren indestår for at besidde de nødvendige kompetencer, erfaring og evner til at korrekt at udføre tekstopgaven. Såfremt tekstforfatteren indestår for en særlig ekspertviden som er nødvendig for at udføre opgaven, fraskriver tekstforfatteren sig enhver ret til at rette krav mod brugeren eller Alfabeto på baggrund af tab, skader eller andet som måtte opstå som følgende af manglende og/eller mangelfulde kompetencer. 

7.2 Brugeren er ansvarlig for at tekstforfatteren opnår adgang til at kunne udføre tekstopgaven korrekt, herunder besvare de spørgsmål som tekstforfatteren løbende kan have til opgaven. 

7.3 Alfabeto anvender kontinuerligt betydelige ressourcer på at tilbyde de bedste og mest relevante tekstopgaver gennem platformen. For at kunne fortsætte med at gøre det nemmere at outsource tekstarbejde, er det et krav at tekstforfatteren ikke hverver egne kunder gennem Alfabetos platform. Dette vil blive betragtet som aftalebrud, da der er tale om Alfabetos ejendom. Såfremt en tekstforfatter hverver kunder til sin egen virksomhed eller indgår samarbejde med en aktiv kunde, vil dette udløse en bod på kr. 50.000,00 pr. overtrædelse. 

7.4 Overtrædelse af punkt 7.3 medfører øjeblikkelig ophør af adgang til platformen. 

§ 8 Ejerskab

8.1 Platformen og alle rettighederne hertil er og skal forblive Alfabetos ejendom. Hverken disse betingelser eller tekstforfatterens brug af platformen overdrager eller bevilger nogen rettigheder til platformen eller deres indhold. Som konsekvens heraf har tekstforfatterne blandt andet ingen rettigheder til at bruge eller på nogen måde henvise til Alfabetos firmanavne, logoer, navne på produkter eller platformen, samt varemærker uden Alfabetos skriftlige godkendelse.

§ 9 Betaling

9.1 Udbetaling sker hver mandag, såfremt det ikke er en helligdag. Overførslen sker via Stripe eller ved en almindelig bankoverførsel. 

9.2 Tekstforfatteren får automatisk udarbejdet en faktura over det aftalte salær for udførelse af opgaven via betalingsservicen Stripe, og denne bliver automatisk fremsendt til Alfabeto. Beløbet findes på tekstforfatteren platformskonto, øverste venstre hjørne. Alfabeto står for den videre opkrævning hos brugeren. Tekstforfatteren trækkes altid et servicegebyr på op til 10 % af opgavens pris som betales til Alfabeto. Servicegebyret er oplyst ved afgivelse af bud på en opgave. Beløbet som tekstforfatteren fakturerer til kunden/brugeren kan enten være på timebasis eller ved en aftalt fast pris. 

9.3 Alfabeto er ikke ansvarlig for nogen fejl, mangler eller forsinkelser fra betalingstjenesteudbyders eller betalingskortsudsteders side. 

9.4 Du forstår og accepterer som tekstforfatter, at Alfabeto, som tredjemand og uden partsstatus i henhold til platformen, på vegne af tekstforfatteren er berettiget til at opkræve betaling. Du forstår og accepterer som tekstforfatter, at Alfabeto er berettiget til at opkræve et servicegebyr på op til 10 % af denne betaling.

9.5 Tekstforfatteren forstår og accepterer, at betaling ikke må forekomme på anden vis end foreskrevet i disse betingelser.

§ 10 Misligholdelse

10.1 I tilfælde af at tekstforfatteren ikke overholder de forpligtelser som følger af disse betingelser, er Alfabeto berettiget til straks at ekskludere tekstforfatteren fra Alfabetos platform samt gøre krav gældende, og tekstforfatteren vil ikke længere kunne udføre tekstopgaver på vegne af Alfabetos brugere. 

10.2 Der foreligger navnlig misligholdelse der berettiger Alfabeto til at ekskludere tekstforfatteren fra Alfabetos platform samt gøre krav/bod gældende såfremt: 

 • Tekstforfatteren udviser aggressiv, chikanerende eller nedværdigende adfærd
 • Tekstforfatteren har ikke anvendt Alfabetos platform til kommunikation, men har udleveret egen mailadresse, telefonnummer samt øvrige kontaktoplysninger. 
 • Tekstforfatteren ikke overholder gældende lovgivning.
 • Tekstforfatteren drøfter dennes kommercielle forhold, eller personlige holdninger til disse, med enhver bruger på platformen. 
 • Tekstforfatteren tager kontakt gennem Alfabetos platform med brugeren for at drøfte muligheden for at løse opgaven uden om Alfabetos platform. 
 • Tekstforfatteren løser opgaver for brugeren af Alfabetos platform i en periode op til 12 måneder efter at tekstforfatteren senest har været aktiv på Alfabetos platform. Dette gælder også selv om tekstforfatteren har opsagt samarbejdet med Alfabeto eller tekstforfatteren er blevet ekskluderet. 

10.3 Alfabeto skal straks efter eksklusion underrette tekstforfatteren herom gennem Alfabetos platform, eller på anden vis. Alfabeto er dog ikke forpligtet til at begrunde eksklusionen. Alfabeto kan til enhver tid opsige samarbejdet med en tekstforfatter uden begrundelse. 

10.4 Tekstforfatteren kan til enhver tid opsige samarbejdet med Alfabeto og kræve, at Alfabeto sletter alle oplysninger om tekstforfatteren, som ikke kræves opbevaret ved lov. Oplysninger om løste opgaver vil ikke blive slettet da de er tilgængelige for brugeren.

10.5 I tilfælde hvor der opstår en uenighed mellem Alfabeto og tekstforfatteren om en eventuel misligholdelse, er Alfabeto berettiget til at foretage en midlertidig udelukkelse af tekstforfatteren fra platformen og applikationen således, at tekstforfatteren i denne periode ikke kan byde på tekstopgaver fra brugerne. 

§ 11 Databeskyttelse

11.1 Ved tekstforfatterens afgivelse af oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv. er tekstforfatteren indforstået med og samtykker til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve Alfabetos forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter platformen. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og andre finansielle oplysninger, som vil blive behandlet fortroligt.

11.2 Alfabeto vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de opgivne oplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af Alfabetos forretningskoncept. Tekstforfatterens oplysninger videregives herudover ikke til tredjemand. Tekstforfatteren er dog indforstået med, at disse oplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

11.3 Tekstforfatteren accepterer at Alfabeto behandler persondata jf. gældende lovgivning. 

§ 12 Ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse 

12.1 Anvendelse af Alfabetos platform sker på tekstforfatteren eget ansvar. 

12.2 Tekstforfatteren samtykker i at holde Alfabeto skadesløs for så vidt angår tab eller udgifter, der opstår i forbindelse med tekstforfatterens misligholdelse af disse betingelser eller overtrædelse af gældende lovgivning. 

12.3 Alfabeto er ikke ansvarlig for følgende: 

 • Upræcist indhold eller fejl i Alfabetos platform, eksempelvis tastefejl eller utilsigtede funktioner. 
 • Kvalitet, egnethed til et bestemt formål, samt vedrørende at der ikke foreligger krænkelse af tredjemandsrettigheder. 
 • Tekstforfatteren indvilliger i at al risiko som opstår ud fra tekstforfatterens anvendelse af platformen, og enhver service i forbindelse hermed, udelukkende er tekstforfatterens risiko i det videst mulige omfang, som det er tilladt i henhold til gældende lov. 
 • Alfabeto fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte, tilfældige og særlige tab, samt følgeskader, herunder bl.a. men ikke begrænset til, mistet fortjeneste, mistede data, personskade eller ejendomsskade relateret til, i forbindelse med eller på anden vis resulterende fra brug af platformen selv hvis Albabeto er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. 

12.4 Tekstforfatteren indvilliger i at skadesløsholde og friholde Alfabeto og dets bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter for alle og ethvert krav, erstatningsansvar, forpligtelser, tab, ansvar og udgifter (herunder advokatsalærer), der måtte opstå på baggrund af eller i forbindelse med: (i) tekstforfatterens brug af platformen, eller services eller produkter erhvervet gennem brug af Tjenesterne; (ii) tekstforfatterens brud på eller krænkelse af disse betingelser; eller (iii) tekstforfatterens krænkelse af tredjepartsrettigheder, herunder af tredjepartsudbydere.

§ 13 Lovvalg og værneting

13.1 Disse betingelser er undergivet dansk ret. 

13.2 Enhver tvist, der udspringer af disse betingelser, skal indbringes for Retten i Odense.

§ 14 Andre bestemmelser

14.1 Ved at acceptere disse betingelser samtykker tekstforfatteren til, at Alfabeto løbende og uden ansvar kan tilgå tekstforfatterens korrespondancer med andre brugere af og på platformen.

14.2 Hvis nogen bestemmelse i disse betingelser findes at være helt eller delvist ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve ifølge gældende lov, skal den pågældende bestemmelse eller del deraf anses for ikke at være en del af disse betingelser, men lovligheden, gyldigheden og eksigibiliteten af de andre bestemmelser i disse betingelser vil ikke være påvirket.

14.3 Disse betingelser udgør hele parternes aftale og parternes forståelse af indholdet heraf. Betingelserne erstatter og afløser alle forudgående eller samtidige aftaler eller forpligtelser vedrørende betingelsernes indhold.

14.4 Disse betingelser kan til enhver tid ændres, og de nyeste gældende betingelser vil altid fremgå af Alfabetos hjemmeside. Gældende betingelser kan ligeledes fremsendes efter henvendelse til Alfabeto. 

Fandt du dit svar?